з 19/04

Opening of the exhibition “Transit” by Oleksandr Chekmenev & Viktor Kotchetov, Ukraine